Người dân phản ánh, kiến nghị

PAKN.000-00-00-H40.F7E4F1EC

Cấp lại GCN quyền sử dụng đất

Tôi là Cao Thị Kha (Số điện thoại 0871587359). Năm 1993 gia đình tôi được UBND thị xã PRTC (nay là TP PRTC) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có danh sách các tổ chức và cá nhân đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận được Chủ tịch UBND thị xã ký) trong quá trình sử dụng đất gia đình tôi thất lạc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Thửa đất hiện canh tác sử dụng ổn định và không tranh chấp được UBND phường xác nhận. Tuy nhiên tôi liên hệ các cơ quan chức năng cấp lại giấy chứng quyền sử dụng đất thì yêu cầu gia đình phải cung cấp Số phát hành, số vào sổ mới có cơ sở xem xét ban hành quyết định hủy giấy chứng nhận đã cấp. Tôi là người dân thường sao tìm được những thông tin trên. Nay tôi tha thiết UBND thành phố PRTC xem xét giải quyết cho người dân chúng tôi được cấp lại giấy chứng nhận .Xin chân thành cảm ơn!

Nội dung trả lời

UBND Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

Trả lời phản ánh
Kính chào Ông/Bà ! Vấn đề Ông/Bà phản ánh được cơ quan chức năng trả lời như sau: Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm có ý kiến như sau: Căn cứ Công văn số 848/STNMT-VPĐK về việc xử lý mất Giấy chứng nhận mà không lưu được số Seri của Giấy chứng nhận gửi đến Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và môi Trường, ngày 11/3/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận. Căn cứ Văn bản số 1430/TCQLĐĐ- CĐKĐĐ, ngày 31/7/2019 về việc xử lý mất Giấy chứng nhận mà không lưu được số Seri của Giấy chứng nhận, có ý kiến như sau: Việc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất nếu không có số Seri của Giấy chứng nhận là chưa có đủ căn cứ pháp luật để giải quyết. Đối với trường hợp mất Giấy chứng nhận nhưng không lưu trữ số Seri thì Sở Tài nguyên và môi Trường tỉnh Ninh Thuận cần tổ chức thanh tra, kiểm tra, làm rõ lý do về việc vì sao không lưu trữ được số Seri của Giấy chứng nhận đã cấp mặc dù quy định trước Luật đất đai năm 2013 hồ sơ địa chính được lưu tại ba cấp. Việc xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận bị mất trong trường hợp này cần hết sức cẩn trọng, tránh rủi ro, phức tạp xảy ra nếu không có cơ sở để hủy các Giấy chứng nhận đã bị mất (nhưng trên thực tế có thể không mất và đang tham gia các giao dịch không chính thống). Việc xem xét cấp lại Giấy chứng nhận bị mất sẽ được thực hiện đối với từng trường hợp cụ thể sau khi có kết luật thanh tra, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và có cơ sở khẳng định Giấy chứng nhận đã bị thất lạc, đồng thời cần chấn chỉnh việc lập, quản lý hồ sơ địa chính. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận khi nghiên cứu, thực hiện phải chịu trách nhiệm bảo đảm không xảy ra rủi ro, phức tạp sau khi cấp lại Giấy chứng nhận. Trên đây là ý kiến của Tổng cục Quản lý đất đai để Quý Sở nghiên cứu, thực hiện theo quy định của pháp luật. Căn cứ Công văn số 2647/UBND-KTTH về việc xử lý mất GCNQSD đất nhưng không lưu được số Seri, ngày 19/6/2022 của UBND tỉnh Ninh Thuận, có ý kiến như sau: Giao UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra và kết luận về hồ sơ địa chính hình thành trước Luật Đất đai năm 2003 của xã, phường, thị trấn trên địa bàn để làm cơ sở xem xét việc cấp lại GCNQSD đất đối với trường hợp không lưu được số Seri của GCN đã cấp đảm bảo chặt chẽ và đúng quy định pháp luật. - Ngày 28/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận có Công văn số 2910/STNMT-VPĐK về việc hướng dẫn kiểm tra hồ sơ địa chính hình thành trước Luật Đất đai năm 2003 của xã, phường, thị trấn để làm cơ sở xem xét cấp lại GCNQSD đất đã bị mất mà không lưu được số Seri, như sau: Trên cơ sở kết luận kiểm tra của UBND cấp huyện về kết quả kiểm tra hồ sơ địa chính của địa phương, thẩm định hồ sơ, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất. - Ngày 22/02/2023, Uỷ ban nhân dân thành phố PR-TC có Văn bản số 518/UBND-TH về việc báo cáo kết quả giải quyết các đề xuất của các tổ chức cơ sở đảng, trong đó tại Mục XII. Văn phòng Đăng ký đất đất đai chi nhánh PR-TC, tại phần 42. Chỉ đạo thực hiện cấp lại GCNQSD đất do không lưu giữ số sê ri thuộc thẩm quyền của thành phố: Việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do không lưu giữ số sê ri đã được Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện tại Văn bản số 2910/STNMT-VPĐK ngày 28/06/2022. Căn cứ nội dung hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên; trong thời gian tới, Uỷ ban nhân dân thành phố giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu triển khai thực hiện, đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm phối hợp chặt chẽ để thựa hiện những nội dung theo chức năng nhiệm vụ. Từ những cơ sở trên, Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Phan Rang – Tháp Chàm trả lời cho bà Cao Thị Kha được biết, đề nghị bà liên hệ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Rang – Tháp Chàm hoặc UBND phường (xã) nơi có đất để được giải quyết. Chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới. Trân trọng./.

Bình luận

 
Thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng, chống mua bán người của Bộ Công an

Căn cứ Công văn số 1001 / BCA - V01 ngày 07/4/2021 của Bộ Công an về việc thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng , chống mua bán người của Bộ...
Danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bác Ái

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Bác Ái thông báo danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh về phòng, chống...
Biểu đồ thống kê kết quả xử lý
 Liên kết website
Thống kê: 183.813
Online: 16
Zalo: