Người dân phản ánh, kiến nghị

PAKN.000.00.00.H43-230213-0003

Các chế độ làm việc tại trung tâm y tế Bác Ái

Kính gửi: lãnh đạo các cấp chính quyền và các đơn vị chức năng của tỉnh Ninh Thuận. Tôi tên là: Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1968). Hiện đang là nhân viên hợp đồng theo nghị định 161 làm nhiêm vụ lái xe cứu thương tại trung tâm y tế Bác Ái. Nay tôi làm đơn này kính gửi tới lãnh đạo các cấp mong được cứu xét 1 số nội dung sau: - Về chế độ tiền trực chuyên môn ngày thường (từ thứ 2 đến thứ 6) tôi phải trực 24/24 giờ nhưng chỉ được thanh toán 16giờ đồng thời không được chi trả tiền ăn trực là sai so với qui định tại quyết định số 73/2011/QĐ- TTg ngày 28/12/2011 của chính phủ. - Về chế độ phụ cấp công tác lâu năm cho người công tác ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn theo nghị định 116 (nay là nghị định 76) thì từ năm 2011 đến năm 2014 và từ năm 2021 cho đến nay vẫn chưa được chi trả. - Về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo nghị định số 76/ NĐ- CP ngày 08/10/2019 thì từ đầu năm 2020 cho đến nay tôi không được chi trả là trái với các qui định của pháp luật, trái với qui định tại nghị định 76 và vi phạm hợp đồng lao động đối với tôi. Những nội dung này vào ngày 12/9/2022 tôi đã làm kiến nghị gửi trực tiếp cho giám đốc trung tâm nhưng đến nay vẫn không được giải quyết, cũng như không được trả lời bằng văn bản. Trong cuộc họp vào tháng 1 năm 2023 tôi có hỏi về vấn đề này thì được trả lời rằng” đối với nhân viên hợp đồng có thì chi trả mà không có thì thôi, vì nhân viên hợp đồng không được nhà nước cấp kinh phí “. Chúng ta đang sống trong chế độ nhà nước pháp quyền XHCN do đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, những chính sách mang đầy tính nhân văn thể hiện sự quan tâm của đảng, nhà nước đối với người lao động nhưng khi về đến cơ sở thì bị bóp méo, bị làm cho biến tướng, làm mất lòng tin của nhân dân đối với đảng. Làm xói mòn lòng tin của đảng viên đối với các chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước. Kính mong được lãnh đạo các cấp quan tâm cứu xét nhằm bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Rất mong được đối thoại trực tiếp với lãnh đạo cấp trên, vì để lãnh đạo trung tâm giải trình bằng văn thì sẽ giải trình theo kiểu đối phó với cấp trên, dễ gây hiểu lầm giữa lãnh đạo cấp trên và người làm đơn. Tôi xin trân trọng cảm ơn !

Nội dung trả lời

UBND Huyện Bác Ái

Trả lời phản ánh
Kính chào Ông/Bà ! Vấn đề Ông/Bà phản ánh được cơ quan chức năng trả lời như sau: Trung tâm Y tế Bác Ái trả lời các nội dung kiến nghị như sau: Tháng 02/2020 Hội đồng nhân dân huyện Bác Ái đã triệu tập để giải quyết đơn kêu cứu của ông Nguyễn Văn Thắng và Hồ Tuấn Vũ là người lao động họp đồng lái xe theo Nghị định 68/2000 /NĐ-CP, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, nên Trung tâm y tế Bác Ái đã nhiều lần kiến nghị bằng văn bản trình Sở Y tế, Sở Nội Vụ, Sờ Tài chính giải quyết; ngày 30/10/2020 Sở Y tế ban hành Quyết định số 5142/QĐ-SYT về việc bổ sung kinh phí, đơn vị đã tiến hành lập dự toán chi trả theo hướng dẫn của Sở Y tế. Hiện tại ông Hồ Tuấn Vũ đã nghỉ việc; ông Nguyễn Văn Thắng đã chuyển qua hợp đồng Nghị định 161/NĐ-CP. Ngày 12/9/2022 ông Nguyễn Văn Thắng có đơn kiến nghị về việc “Giải quyết các chế độ đặc thù cho lái xe cứu thương”. Trung tâm Y tế đã tổng họp trình Sở Y tế và được phúc đáp theo văn bản số 6021/SYT-KHNVTC ngày 31/12/2022. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Thắng vẫn tiếp tục kiến nghị những nội dung liên quan đến chế độ và đã được đơn vị giải thích, trình Sở Y tế giải quyết. Trung tâm y tế trình bày lại những nội dung kiến nghị như sau: 1. Về tiền trực và hỗ trợ tiền ăn: Trước tháng 3/2017 tiền trực và tiền ăn trực được NSNN hỗ trợ nên chi theo mức 24/24. Từ tháng 4/2017 theo quy định tại Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT- BTC tiền trực được kết cấu vào giá dịch vụ nên đơn vị cân đối thực hiện theo mức 16/24 Quyết định 73/2011/QĐ/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011, 13 người /100 giường đơn vị được giao 30 giường bệnh nên tua trực gồm 4 người (01 Bác sĩ, 01 điều dưỡng, 01 hộ sinh, 01 tài xế), riêng Ban lãnh đạo trực không có nguồn để thanh toán và đã đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Căn cứ Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch. Theo khoản 3, điều 2 của Quyết định nêu trên: + Hiện nay đơn vị thuộc hệ bệnh viện còn lại và các cơ sở khác tương đương. Người lao động thường trực theo ca 16/24 giờ được hưởng mức bằng 0.75 lần mức phụ cấp 24/24 giờ. Quyết định 73/2011/QĐ-TTg nêu rõ người lao động thường trực 24/24 giờ mới được hỗ trợ tiền ăn là 15.000 đồng/người/phiên trực; + Tại hội nghị CBVC, người lao động hàng năm, được thông qua và thống nhất đưa vào quy chế đơn vị trực theo ca 16/24. Tại điểm b, điểm c, khoản 1 điều 6 quy định rõ “ Thu sự nghiệp của đơn vị: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được kết cấu chi phí để chỉ trả chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật vào mức thu của các phẫu thuật, thủ thuật theo hướng dẫn của Bộ Y tế Bộ Tài chính" và “ Nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị (nếu có)"; + Từ năm 2017 trở về trước được NSNN đảm bảo cấp bổ sung đơn vị chi trả thường trực theo ca 24/24. Từ năm 2018 đến nay không được NSNN cấp bổ sung, đơn vị phải lấy nguồn thu hợp pháp chi trả cho người lao động 16/24 vì nhiều lần đơn vị làm văn bản báo cáo, xin cấp bồ sung chế độ theo Quyết định 73/2011/QĐ- TTg điều không được cấp bổ sung. Nên đơn vị thông qua hội nghị để đảm bảo chi trả chế độ một cách kịp thời, hợp lệ theo nguồn thu hợp pháp hàng năm. + Ngoài ra đơn vị tạo điều kiện cho người lao động (Nguyễn Văn Thắng) được ở phòng riêng. Tiền điện, nước đơn vị chi trả. số lượt bệnh cấp cứu chuyển tuyến bình quân 110 ca/năm 2022. Người lao động được nghỉ và được hưởng nguyên lương sau khi tham gia thường trực. 2. Về phụ cấp lâu năm và ưu đãi theo nghề: Theo khoản 1 điều 11 Nghị định 116/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 “Đối với công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thì kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Nghị định này được đảm bảo từ ngân sách nhà nước và từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp’’; Theo khoản 1 điều 15 Nghị định 76/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 “Đối với công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị sự nghiệp cua Đảng, Nhà nước, tổ chức chỉnh trị - xã hội thì kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Nghị định này được đảm bảo từ ngân sách nhà nước và từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp (nếu có) Năm 2011 - 2014 bộ phận tài chính (KTT Nguyễn Thị Lư) nhiều lần làm văn bản tổng hợp xin cấp bổ sung kinh phí phụ cấp lâu năm cho TX Nguyễn Văn Thắng theo Nghị định 116/NĐ-CP, đến nay đơn vị không được cấp bổ sung cho những năm đó. Cuối năm 2017 đến tháng 01 năm 2021 bộ phận tài chính (KTT Nguyễn Thị Trang Vương) tiếp tục tham mưu nhiều văn bản nêu rõ khó khăn nguồn thu của Trung tâm Y tế Bác Ái và xin ý kiến chỉ đạo của Sở Y tế, đồng thời tổng hợp nhu cầu kinh phí thiếu PC lâu năm và PC ưu đãi cho tài xế Nguyễn Văn Thắng. + Ngày 30 tháng 10 năm 2020 nhận được Quyết định số 5142/QĐ-SYT của Sở Y tế bổ sung kinh phí, đơn vị đã chi trả phụ cấp lâu năm và phụ cấp ưu đãi năm 2017 đến năm 2019. Năm 2020 đơn vị lấy nguồn thu hợp pháp chi trả PC lâu năm cho Nguyễn Văn Thắng còn phụ cấp ưu đãi theo nghề thì nguồn thu đơn vị không đủ khả năng. Trong khi năm 2020 đơn vị mượn tạm tiền thuốc để thanh toán các khoản đã nêu, âm nguồn điều chỉnh tại TK 1388, số tiền 53.263.535đ mang sang năm 2021. Đơn vị đã cố gắng rất nhiều để cho người lao động an tâm công tác. (Đính kèm văn bản, bảng tổng hợp của đơn vị và văn bản trả lời của Sở Y tế). + Từ tháng 02 năm 2021 đến nay tài xế Nguyễn Văn Thắng ký hợp đồng theo Nghị định 161/NĐ-CP, theo lương thỏa thuận khoán gọn (Không theo bảng lương Nghị định 204/2004/NĐ-CP). Tại điều 2, điều 5, điều 11 Nghị định 76/NĐ- CP nêu rõ đối tượng áp dụng. 3. Về nguồn thu hợp pháp: Trung tâm y tế Bác Ái là một huyện nghèo , nhiều năm qua đơn vị thu không đủ chi và gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề kinh phí, không có nguồn để thanh toán những phụ cấp nói trên. Nguồn thu chủ yếu của Trung tâm Y tế huyện là thu từ bảo hiểm Y tế (do 100% người dân sinh sống trên địa bàn huyện có bảo hiểm y tế) và đơn vị còn thuộc hạng phòng khám nên các dịch vụ kỹ thuật còn hạn chế khi thanh quyết toán nguồn Bảo hiểm Y tế. Thu năm 2019: 2.922.183.563 đồng, trong đó kết cấu chi phí để chi trả lương, PC theo lương và PC trực cho phòng khám, lái xe cứu thương: 189.127.700 đồng. Được ngân sách Nhà nước hỗ trợ thu không đủ chi: 716.510 ngàn đồng (đỉnh kèm bảng kết can chi phí).  Thu năm 2020: 2.705.929.465 đồng, trong đó kết cấu chi phí để chi trả lương, PC theo lương và PC trực cho phòng khám, lái xe cứu thương: 168.152.500 đồng. Được ngân sách Nhà nưó’c hỗ trợ thu không đu chi: 437.383.310 đồng (đỉnh kèm bảng kêt câu chi phí). Thu năm 2021: 1.679.430.762 đồng, trong đó kết cấu chi phí để chi trả lương, PC theo lương và PC trực cho phòng khám, lái xe cứu thương: 138.886.200 đồng. Tháng 9.2022 mới được ngân sách Nhà nước hỗ trợ thu không đủ chi cho năm 2021: 112.471.406 đồng (đính kèm bảng kết cấu chi phỉ). Thu năm 2022: 1.780.083.896 đồng, trong đó kết cấu chi phí để chi tra lương, PC theo lương và PC trực cho phòng khám, lái xe cứu thương: 130.889.550 đồng. Biên chế giao 10 người hệ phòng khám mà biên chế có mặt 01 người nên đơn vị không cấp bổ sung (đính kèm bảng kết cấu chi phi). Với tình hình thu hiện nay thì biên che giao 10 người hệ phòng khám (theo Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh) không được đảm bảo lương và PC theo lương. Mức thu hiện tại chỉ đủ chi trả lương và PC lương cho 01 biên chế có mặt, không đủ chi cho 01 hợp đông lái xe cứu thương. Ngoài ra không đủ chi trả tiền trực 16/24 giờ. Chân thành cảm ơn phản ánh của quý Ông/Bà và mong tiếp tục nhận được phản ánh trong thời gian tới. Trân trọng./.

Bình luận

 
Thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng, chống mua bán người của Bộ Công an

Căn cứ Công văn số 1001 / BCA - V01 ngày 07/4/2021 của Bộ Công an về việc thông báo thay đổi Cơ quan Thường trực phòng , chống mua bán người của Bộ...
Danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bác Ái

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Bác Ái thông báo danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp nhận thông tin phản ánh về phòng, chống...
Biểu đồ thống kê kết quả xử lý
 Liên kết website
Thống kê: 145.235
Online: 23
Zalo: